POVABILO 

k včlanitvi  v Gospodarsko zbornico Slovenije

in k vstopu v Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo (SRIP) MATPRO

 

 Gospodarska zbornica Slovenije se kot najvplivnejša zastopnica interesov slovenskega gospodarstva do države in socialnih partnerjev v procesih oblikovanja gospodarskega sistema in ekonomskih politik ter poslovno podpornih storitev še posebej močno angažira tudi pri oblikovanju strateških razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP-ov), ki podjetjem odpirajo pot do evropskih sredstev za konkretne projekte na različnih področjih uresničevanja Strategije pametne specializacije. GZS je bila na javnem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo med drugim izbrana tudi kot prijavitelj in upravičenec za oblikovanje strateškega razvojno-inovacijsko partnerstva domene Materiali kot končni produkti, ki vključuje področja metalurgije – kovinskih materialov in multikomponent ter kemijskih materialov (SRIP MATPRO). Tu niso mišljeni le končni produkti, ampak seveda tudi razvoj materialov in tehnologij za končne produkte. Podrobnejše informacije najdete v Konzorcijskem sporazumu o ustanovitvi partnerstva MATPRO.

Podjetja, ki so člani GZS, za partnerstvo v SRIP MATPRO ne plačujejo posebne članarine.

Skupni imenovalec vseh naporov GZS je doseči za podjetja prijaznejše poslovno okolje ter v domačem in mednarodnem zborničnem omrežju prispevati k ustvarjanju poslovnih priložnosti za njihovo internacionalizacijo. Kot član GZS bo vaše podjetje postalo aktivni sooblikovalec  stališč in predlogov GZS tako na področju zastopanja interesv v odnosu do države in sindikatov kot tudi pri razvoju specifičnih poslovno podpornih storitev,  ki jih svetovalna podjetja na trgu ne zagotavljajo. V povzetku Letnega poročila GZS za leto 2016 si lahko ogledate ključne rezultate dela GZS v preteklem letu, v Planu dela GZS za leto 2017 pa načrte za letošnje leto. Več informacij o aktivnostih in storitvah GZS je na voljo na spletni strani Članskega centra GZS.

V partnerstvu MATPRO je ekipa GZS interdisciplinarno pripravila akcijski načrt, ki ga je na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo oddala aprila 2017.  Fokusna področja in prioritete v akcijskem načrtu naj bi bile tudi usmeritev državi, da podpre projekte, ki imajo  potencial za razvojni preboj, ki se bo odrazil v vključevanju v mednarodne verige vrednosti.  Hkrati pa se bodo oblikovana partnerstva lahko prijavljala tudi na mednarodne razpise. Akcijski načrt je delovna skupina državnih sekretarjev za izvajanje S4 v celoti potrdila 7. julija 2017.

Partnerji MATPRO sodelujejo v dveh stebrih - metalurgija in multikomponentni materiali oziroma so povezani  v verigah vrednosti. 

V čem je za vaše podjetje konkretna dodana vrednost vstopa v partnerstvo MATPRO:

  •  interes v vzpostavitvi SRIP-ov je v zagotovitvi inovacijskega ekosistema na ravni prednostnih področij uporabe S4,
  • podpora povezovanju relevantnih deležnikov, vključno z malimi in srednje velikimi podjetji preko zagotavljanja podpornega okolja, s ciljem skupnega razvoja ali vzpostavitve verig vrednosti, ki imajo mednarodne povezave,
  • prispeva k delitvi tveganj, doseganju kritične mase naložbenega potenciala ter kompetenc in kapacitet,
  • prispeva k izkoriščanju eksternalij ter zmanjševanju transakcijskih stroškov pri bolj usklajenem nastopu deležnikov, ki skupaj prispevajo  k vzpostavljanju trajnih poslovnih odnosov, ki temeljijo na dobri praksi in zaupanju,
  • spodbujanje skupnega nastopa in dolgoročno sodelovanje gospodarstva, raziskovalno-izobraževalnih organizacij in drugih relevantnih partnerjev, 
  • povezovanje in razvoj skupnih raziskovalnih razvojno-inovacijskih iniciativ, vključno z osredotočenjem raziskovalnih kapacitet,
  • razvoj človeških virov,
  • povezovanje se mora odražati v internacionalizaciji, sodelovanju med deležniki pri zastopanju skupnih interesov v tujini,
  • SRIP MATPRO  bo tudi v vlogi partnerja in sogovornika državi pri vodenju razvojne politike.

Če ste zainteresirani za članstvo v GZS in nato tudi za vstop v SRIP MATPRO, vas vabimo, da nam to sporočite v Članski center GZS  na e-naslov tanja.jamnik@gzs.si, kjer boste prejeli vse nadaljnje informacije o včlanitvi.  Prosimo vas, da v vrstico "zadeva" napišete: Članstvo v GZS in SRIP MATPRO.   

Veselimo se sodelovanja z vami!

 

Krovna koordinatorka MATPRO                                                      Predsednik MATPRO

        Tjaša Polc                                                                             Marko Drobnič