Arhiv: Anketa: pregled stanja ter potrebe podjetij na področju razvoja človeških virov v času COVID-19

V SRIP-u MATPRO smo v začetku junija pripravil krajšo anketo z namenom posnetka trenutnega stanja ter potreb podjetij v času COVID-19.
Zanimalo nas je, kakšno je stanje v podjetjih na področju razvoja človeških virov in kaj je za podjetja trenutno najbolj v ospredju, pa tudi, na kaj se bodo osredotočali v prihodnjih letih. V nadaljevanju so povzete ključne ugotovitve.

Podjetja največ pozornosti trenutno posvečajo področju varovanja zdravja na delovnem mestu in reorganizaciji zaposlenih ter optimizaciji poslovanja.

Izzive v naslednjih dveh letih podjetja vidijo na področju varovanja zdravja na delovnem mestu, formiranja novih verig vrednosti, načrtovanja in vpeljevanja industrije 4.0 v proizvodne procese, tržnih kanalov, reorganizacije zaposlenih, vpeljave digitalizacije, vlaganja v razvoj novih produktov, raziskav in razvoja ter obvladovanju stroškov.

Podjetja ocenjujejo, da zaposleni trenutno najbolj potrebujejo kompetence na področju digitalne pismenosti, kompetence IKT (veliki podatki, kibernetska varnost, poslovna analitika,…), vodenja na daljavo, kriznega vodenja in upravljanja, novih poslovnih modelov ter agilnost in sposobnost hitrega odzivanja na spremembe.

V prihodnosti bodo zaposleni po njihovi oceni potrebovali kompetence na področju digitalne pismenosti, kompetence IKT (veliki podatki, kibernetska varnost, poslovna analitika,…), kompetence za vpeljavo industrije 4.0, kompetence na področju komunikacije in timskega dela ter sodelovanja.

Na področju razvoja človeških virov bo polovica anketiranih podjetij v prihodnjih dveh letih vlagala v ključni kader (55 %), 18 % podjetij se bo intenzivno, 9 % pa zelo intenzivno ukvarjalo z razvojem kompetenc kadrov, 9 % podjetij bo vlagalo v razvoj kompetenc le osnovnega kadra, nujno potrebnega za obstoj podjetja, 9 % podjetij pa ne bo vlagalo v razvoj kadrov.

Podjetja v večji meri menijo, da imajo napovedane potrebe po kompetencah SRIP-a MATPRO srednjo relevantnost v trenutni situaciji, 12 % podjetij ocenjuje, da je relevantnost visoka.

Podjetja na področju razvoja človeških virov SRIP-a MATPRO najbolj zanimajo področja krožnega gospodarstva (34 %), agilnost in opolnomočenje zaposlenih (33 %) ter pridobivanje znanj s področij metalurgije, materialov, IKT, tujih jezikov, uporabnih veščin s pomočjo APZ programov za ogrožena delovna mesta ter področja EU projektov (33 %).

Podjetja želijo sodelovati v aktivnostih SRIP-a MATPRO za razvoj človeških virov na način kombiniranja srečanj v živo in na daljavo (89 %).

Fotogalerija